RADA SVAZKU

Je statutárním orgánem Svazku. Počet členů Rady je dán počtem členských obcí ve Svazku, z toho je jeden předseda a jeden místopředseda. Funkční období člena (předsedy) Rady je dvouleté. Členové jsou zde zastupováni svými statutárními, příp. zplnomocněnými zástupci, každá obec má jeden hlas.

Rada řídí průběžně činnost Svazku a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou Stanovami vyhrazeny Členské schůzi. Prostřednictvím svých členů jedná jménem Svazku.

Každá obec ma jednoho zástupce, těmi jsou: